– Mục đích và phạm vi thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn với mục đích cung cấp và cải thiện dịch

vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc khác và dữ liệu

về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

– Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, giải quyết tranh

chấp và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Thông tin của bạn có thể được sử dụng để liên lạc với bạn qua email hoặc tin nhắn

trực tuyến.

– Thời gian lưu trữ thông tin:

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết (tối đa nửa

năm) để đạt được các mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật này.

– Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Địa chỉ và thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp trên trang web của chúng tôi

để bạn có thể liên hệ với chúng tôi về bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về quản lý

thông tin cá nhân.

– Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và phương tiện để truy cập, chỉnh sửa hoặc

xóa thông tin cá nhân của mình từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

– Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này

với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

– Quy định bảo mật:

Chúng tôi tuân thủ các quy định bảo mật định rõ trong chính sách bảo mật này để đảm

bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

– Làm cách nào để yêu cầu xóa dữ liệu:

Nếu bạn muốn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi,

vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện liên lạc được cung cấp trên trang

web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và hiệu

quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ và phương tiện mà chúng tôi cung cấp

để xem, sửa đổi hoặc ngăn chặn dữ liệu cá nhân của mình được thu thập. Chúng tôi

cam kết hỗ trợ bạn trong quyền lợi này và đảm bảo sự linh hoạt và tiện lợi cho người

dùng